Актуални Новини

ПОКАНА

П О К А Н А
ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:
ПП“ГЕРБ“-
КОАЛИЦИЯ“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ –
ПП“ДПС“ –
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ –
ЗА НФСБ –
ЗА ВМРО-
ЗА ПАРТИЯ „АТАКА”-
КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК –
ПАРТИЯ „ВОЛЯ” –
КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА –

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 година и на основание чл. 91 ал.1 от Изборния кодекс Ви каня да участвате в консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии за община Берковица.
Консултациите ще се проведат на 16.04.2019г. /вторник/ от 11,00 часа в Заседателната зала на първи етаж на Общинска администрация – Берковица /стаята на съветника/.
При явяването на консултациите представляващите съответната партия или
коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Изборния кодекс чл. 91
ал.4 и ал.5, а именно:
При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:
1.Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в
консултациите участват упълномощени лица.
2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
4. Към предложението си по ал. 4, т. 1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната или общинската избирателна комисия.
ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ
Кмет на Община Берковица