Новини

ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ НОВОИЗБРАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Община Берковица

На 17 декември (петък) 2021 година, от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица.
Апостол Иванов – Председател на Общинска избирателна комисия – Берковица съобщи, че с Решение № 143–МИ от 01.03.2021 година на Общинската избирателна комисия – Берковица са прекратени пълномощията на г-н Борис Костадинов Цветков, общински съветник от МК „Обединени социалдемократи“ и на негово място е избран г-н Даниел Милчев Доцов. След полагането на клетва и подписване на клетвения лист, господин Даниел Доцов зае своето място като Общински съветник в Общински съвет – Берковица.
Господин Милован Жан поздрави новоизбрания общински съветник, като му пожела да спазва дадената клетва, а инж. Милчо Доцов припомни на всички общински съветници, че инж. Борис Цветков е най-старият и най-опитен общински съветник, работил в името на гражданите на община Берковица. Думите на г-н Доцов бяха подкрепени и от г-н Калин Статков. В допълнение инж. Милчо Доцов направи предложение да се възложи на Председателя на Общински съвет – Берковица да изпрати благодарствено писмо до инж. Борис Цветков.
Председателят на Общински съвет – Берковица подложи на гласуване направеното предложение от инж. Милчо Доцов, Общински съвет – Берковица да възложи на Председателя на ОбС да изпрати благодарствено писмо до инж. Борис Цветков за работата му в Общински съвет – Берковица.
От присъстващите общински съветници гласуваха направеното предложение от предложение от инж. Милчо Доцов, Общински съвет – Берковица да възложи на Председателя на ОбС да изпрати благодарствено писмо до инж. Борис Цветков за работата му в Общински съвет – Берковица.
Общински съвет – Берковица прие решение №866 – Общински съвет – Берковица възлага на Председателя на Общински съвет – Берковица да изпрати благодарствено писмо до инж. Борис Цветков за продължителното му служене като общински съветник в продължение на 18 години и работата му като Председател на Общински съвет – Берковица в продължение на 6 години.