АКТУАЛНО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Програма1УКАЗАНИЯ за създаване и регистриране на сдружение на собствениците по ЗУЕС

За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства, е необходимо собствениците в сгради в режим на етажна собственост да учредят (регистрират) сдружение на собствениците, което е юридическо лице, по смисъла на ЗУЕС. Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в публичния регистър на Община Берковица. Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ.

ВАЖНО!!!

За целите на “Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците на цялата сграда (целия блок), независимо от броя на входовете в нея.

СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ.

За създаване на сдружението се свиква Учредително събрание на собствениците в сградата/блока. Учредителното събрание се провежда при присъствие на собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Учредителното събрание се свиква чрез покана (Образец 1). В поканата се съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на провеждането му. Към поканата се прилага и проекта на споразумение за създаване на сдружението (Образец 3). Поканата се подписва от лицето/лицата, които свикват общото събрание. Лицето, свикващо общото събрание може да бъде домоуправителя или всяко друго лице собственик в сградата. Поканата се връчва на всеки собственик на самостоятелен обект срещу подпис и се поставя на видно и общодостъпно място във входовете на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. (Например: ако поканата е поставена на 13.01.2015 г., то най-ранната дата за провеждане на събранието е 21.01.2015 г.). Собственик, който не ползва имота си по каквато и да е причина или отсъства, може да бъде уведомен за свикването на учредителното събрание по телефона, да му бъде изпратена поканата на посочен от него адрес или по електронната му поща, ако е посочил такава в домовата книга. Когато собственик на самостоятелен обект не е посочил електронна поща или адрес, на който да се пращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, същия се счита за уведомен за свикване на общото събрание със залепването на поканата на видно място.

 

За поставянето на поканата на видно място се съставя протокол придружен от снимка. (Образец 2). В протокола, задължително се отбелязва, на коя дата и в колко часа е поставена поканата за събранието, къде е поставена и с какво съдържание е поканата /преписва се текста на поканата/.

 

Учредително събрание се провежда на обявеният ден и час в поканата, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост на сградата. Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на самото заседание на събранието, като това се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма (без да е необходима нотариална заверка върху пълномощното). Собственикът може да упълномощи и друго лице(което не е собственик), което да го представлява, но само чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа (Образец 8 на пълномощно). Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, като към него се прилага и копие от пълномощното.

 

Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство повече от половината от присъстващите собствениците отнесено като процент идеални части. (минимум 33.5% от идеалните части от общите части, в случай че присъстват собствениците само на 67% от идеалните части от общите части на сградата). Избира се и протоколчик (обикновено мнозинство).

 

Задължителен дневен ред на Учредителното събрание:

 

  1. Приемане на решение за учредяване на Сдружение на собствениците (СС);

 

  1. Определяне наименованието на Сдружение на собствениците (СС);

 

  1. Одобряване текста на Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците и неговото приемане;

 

  1. Избор на Управител/Управителен съвет и Контрольор/Контролен съвет;

 

  1. Одобрение срока за съществуване на Сдружение на собствениците (СС);

 

  1. Приемане на решение за обновяване на сградата по “Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”;

 

  1. Приемане на решение за даване на съгласие, Община Берковица, представлявана от Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, да реализира дейностите по обновяване на сградата.

Протоколът от учредителното събрание (Образец 4) и приетото споразумение за създаване на сдружението се съставят в два еднообразни екземпляра и се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Председателят на управителния съвет /Управителят/ в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание внася заявление (по Образец 5) за вписване на сдружението в публичен регистър в Общинска администрация Берковица.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

1.Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост (Образец 6);

 

  1. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /Управителя/;

 

  1. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет /Управителя/;

 

  1. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (Образец 7).

 

Подаването на заявлението в общината за вписване в регистъра и издаването на удостоверението е безплатно.

 

Нотариалната заверка на образците от подписите на лицата, представляващи сдружението се заплаща по Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (сумата е в порядък около 10 лв. на заверка).

 

При вписване в регистъра на Сдружение на собствениците, Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изискванията на ЗУЕС. След проверката сдружението се вписва в регистъра.

 

След вписване в публичния регистъра, Общинската администрация Берковица издава удостоверение за регистрация на сдружението (по образец).

 

 

В 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението от Община Берковица, управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10,00 лв. съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

 

ОБРАЗЦИ:

Образец 1 – Покана за свикване на учредително събрание за създаване на сдружение на собствениците

Образец 2 – Протокол за поставяне на покана за свикване на учредително събрание за създаване на сдружение на собствениците

Образец 4 – Протокол за проведено общо събрание на собствениците на етажната собственост

Образец 5 – Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 ЗУЕС

Образец 7 – Съгласие и образец от подпис

Образец 8 – Примерни пълномощни

Образец 3 – Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците

Образец 6 – Списък на собствениците участващи в сдружението

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-167 (3) от 02.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3630 (5) от 27.02.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Трети март
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 3 МАРТ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,СКЪПИ ГОСТИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, В деня на националния ни празник – Трети март, за мен е чест, като

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (18) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (6) Образование (41) Община Берковица (323) Общинска администрация-Берковица (26) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (9) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (6) обявление (58) основни училища (8) отдел строителство (15) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 март 2023 г. /сряда/ – 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

При наличие на натрупани задължения към дружеството, за неплатена изразходвана и отведена вода „ВиК Берковица” предлага на абонатите си споразумение

ВИЖТЕ ОЩЕ »
РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА "ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" И ПК "КЛИСУРА"
Актуални Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” И ПК “КЛИСУРА” СЕЛО БЪРЗИЯ

На 16.03.2023 г. се проведе редовно годишно-отчетно събрание на “Дружество на хора с увреждания” и ПК “Клисура” село Бързия. На

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.