Актуални Новини, Новини

ПОРЕДЕН ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

12

С Решение № РД-02-36-748/07.07.2016 г. на Заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 е одобрен проект на Община Берковица Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2, бюджетна процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ с обща стойност на проекта 1 468 065.26 лв. с ДДСПроектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда на културната инфраструктура Народно Читалище „Иван Вазов 1872″, гр. Берковица чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки. С настоящето проектно предложение се предвижда внедряването на следните ЕСМ: B1: Топлинно изолиране на външни стени; B2: Подмяна на външна дограма с двоен PVC стъклопакет; В3: Топлинно изолиране на студен покрив; С1: Подмяна горивна база и монтаж на 2 бр. котли на пелети и реконструкция на отоплителна инсталация; C2: Монтаж на соларна система за БГВ Е1: Подмяна и реконструкция на осветителна инсталация. Изпълнението на проекта ще доведе до по-високо ниво на енергийната ефективност на сградата на Читалището, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и достигане до клас на енергопотребление „В“. Очакван резултат е подобряването на експлоатационните характеристики на сградата и съответно удължаването на нейния жизнен цикъл.