Актуални Новини

ПОРЕДЕН СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

С Решение № РД-02-36-842/26.07.2016 г.  на Заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 е одобрен проект на Община Берковица  „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0040 „Енергийна ефективност в периферните райони“. Общата стойност на проекта е 239 646,06 лв. с ДДС. Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки. Основна цел на проекта: Внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в държавната сграда за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители на РУ Полиция – Берковица.