Актуални Новини, Новини

Поставиха нови кофи за разделно събиране на отпадъци в сградата на Община Берковица

В сградата на общинска администрация, гр. Берковица вече са поставени кофи за разделно събиране на отпадъци. Кофите, които се намират в сградата са за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия, и картон, пластмаси и стъкло от служителите в общината. Събирането, транспортирането, сортирането и предварителното третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки от домакинствата, търговските и промишлените обекти, и административните сгради се извършва от специализирани фирми, по договор с ЕКОПАК. Те са с дългогодишен опит в дейностите с отпадъци, водещи позиции на пазара в България и притежават необходимите разрешения/регистрационни документи, техника и оборудване.

За изпълнение на задълженията си по рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки ЕКОПАК е сключило договори със заводи – преработватели на съответния опаковъчен материал.

Дейността на ЕКОПАК се финансира от вноските на клиентите и от продажбата на предадения за преработване материал.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е организация, която не разпределя печалба.

Вноските покриват единствено разходите във връзка с организиране, администриране и отчитане на събирането, оползотворяването и рециклирането на отпадъците от опаковки, както и провеждане на информационни и образователни кампании за изграждане на отговорно отношение към разделното събиране и рециклиране.