Актуални Новини

ПОСТРАДАЛИ СЕМЕЙСТВА И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ОБЩИНАТА

11122В резултат от наводненията на 4 септември 2014 г. над 100 къщи пострадаха. На част от тях Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Берковица отпусна еднократна финансова помощ / на 43 лица и техните семейства на основание чл. 16 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане/. На 18 от пострадалите семейства и 8 юридически лица, посетени от комисии, назначени от кмета на Община Берковица за описване щетите от наводнението не е отпусната помощ.

СПИСЪК НА ПОСТРАДАЛИТЕ  СЕМЕЙСТВА  И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ  ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВА ПОМОЩ

В тази връзка със свое решение Общински съвет Берковица даде съгласие да се предостави от бюджета на ОбА – Берковица за 2014 г. безвъзмездна финансова помощ в размер на 6450 лева на пострадалите семейства и юридически лица, съобразно нуждите им за покриване на част от нанесените щети.