Актуални Новини

ПО-НИСКИ ТАКСИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В БЕРКОВИЦА ЗА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ

По предложение на кмета на Общината инж. Милчо Доцов на Заседание на ОбС-Берковица през м. януари бе взето решение, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 12 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, да се намали месечната стойност на хранодните, заплащана от родителите на децата, посещаващи подготвителна група 5-годишни и подготвителна група 6-годишни в детските градини в Берковица. Намалението ще е, както следва:

  • Намаление за първо дете в семейството с 1/3;
  • Намаление за второ дете в семейството с 50 %;
  • Освобождаване от заплащане за трето дете в семейството.

Предучилищното образование за 5 – и 6- годишните е със задължителен характер и точно в това направление Общината планира намаление с цел облекчаване на родителите и стимулиране посещаемостта на децата от подготвителните групи.