Актуални Новини

ПО ПРОЕКТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДОБРИ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ С ДЕМЕНЦИЯ В БИСТРИЛИЦА

2015-04-27 09.27.23По проект Община Берковица подобри енергийната ефективност в дома за възрастни с деменция в с. Бистрилица чрез топлоизолация на външни стени и тавани, монтаж на соларни инсталации за баните и кухнята.  Общата цел на проекта „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в Дом за възрастни хора с деменция в с. Бистрилица, община Берковица – Етап І” е изграждане на качествена жизнена среда и подобряване на екологичното състояние на общината, както и подобряване достъпа на населението от селските 2015-04-01 12.38.32райони до социални услуги и по-специално този на уязвими групи от населението – в конкретния случай възрастни хора с деменция.

2015-04-27 08.22.10С реализирането на проекта, ще се подобрят стандартите в социалния сектор и ще се постигне една от целите в „Общински план за развитие на Община Берковица 2007-2013г“, за „доближаване до параметрите на жизнена среда в Европа“ и по-точно „подобряване на стандартите в социалния сектор: образование, култура, спорт, здравеопазване, социални грижи“. От друга страна ще се спомогне и за изпълнението на „ПРИОРИТЕТ 2 – ИЗГРАЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА”, цел № 7  «ТРАЙНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ 2015-04-01 12.39.30НА ОБЩИНАТА».
Конкретната цел на проекта е подобряване енергийната ефективност в Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица чрез енерго спестяващи мерки –  топлинно изолиране на външни стени чрез полагане на топлоизолация,  топлинно изолиране на таван чрез полагане на топлоизолация на таванските плочи, както и изграждане на соларни инсталации за гореща вода, които да захранят бойлерите за гореща вода в баните и кухнята на дома. Намаляването разходите за ел.енергия и отопление ще доведе до подобряване условията на жизнената среда на настанените възрастни хора в дома, както и повишаване качеството на предоставяните социални услуги. Договорът  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 48/3/3211201/04.08.2014 г. е  между ДФ „Земеделие“, МИГ Западна Стара планина – Копрен – Миджур“ и Община Берковица за проект: „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица, община Берковица – Етап 1” . Стойността на проекта е 83 000 лева с ДДС. В момента в Дома са настанени  55 възрастни с деменция.