Актуални Новини, Новини

ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОСИГУРИ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОБИЛНИ УСЛУГИ

PUBLIKATSIA-KOLA - Copy-page0001

По Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица”, Община Берковица осигури лек автомобил за извършване на мобилни услуги.

Автомобилът е закупен по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица”, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Потребители по проекта са възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, на които се  осигуряват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги в техните домове.

Услугата от общ икономически интерес е възложена на ЦОП – Берковица и всички медицински специалисти и специалисти в областта на социалните услуги, които са ангажирани с предоставянето на услугите и са преминали специализирано обучение по програмата, разработена от Министерство на здравеопазването в рамките на компонент 1 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. С лекия автомобил те ще достигат до домовете на своите потребители –  възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания от град Берковица и всички населени места в общината.

Итегрираната мобилна здравно – социална услуга ще бъде предоставяна до 17 декември 2020 г., като същата ще бъде безплатна за потребителите.

PUBLIKATSIA-KOLA - Copy (2)-page0001watermarked-IMG_6205