Актуални Новини, Новини

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

Лого Община Берковица

При наличие на натрупани задължения към дружеството, за неплатена изразходвана и отведена вода „ВиК Берковица” предлага на абонатите си споразумение за разсрочено плащане. При договаряне на условията му се прилага индивидуален подход към всеки клиент и в зависимост от възможностите за плащане се определя срокът за погасяване на дълга и размера на месечните вноски.
При подписване на споразумение за разсрочено плащане и спазване на условията по него, дружеството няма да предприема допълнителни действия по събиране на дълга.
Условия на споразумението:
1.Споразумението се сключва с титуляра по партидата или упълномощено от него лице;
2.Споразумението може да бъде сключено за просрочена сума над 200 / двеста/ лева за период до 6 /шест/ месеца;
3.Първоначалната вноска по споразумението за физически лица е в размер на 30% от общата сума, а за юридически лица 50%, като останалата част от задължението се разпределя на равни вноски за период до 6 /шест/ месеца;
4.От датата на сключване на споразумението не се начисляват лихви по дълга, при условие, че вноските се плашат в посочените срокове;
5.Новите задължения за изразходвана и отведена вода се заплащат през месеца, в който е извършено отчитане на показанията по водомера.
При неспазване на условията по споразумението и спиране на плащанията, ВиК оператора, ще предприеме действия по съдебен ред за събиране на задълженията.