Актуални Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДОСТАВИ ИМОТИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111На свое заседание от 10 февруари 2016 г. правителството учреди безсрочен сервитут в полза на Община Берковица върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, за което общината ще заплати нормативно определените такси и режийни разходи. Терените са с обща площ 1,145 дка и се намират в землището на с. Бързия. Те ще бъдат използвани за изграждане и обслужване на подземен водопровод. https://www.government.bg/