Текущи

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект на „Изработване на общ устройствен план на община Берковица и екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на плана” в две фази – фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект на „Изработване на общ устройствен план на община Берковица и екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на плана” в две фази – фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.

1. Решение

2. Обявление

3. Документация за участие

4. Задание

5. Опорен план

 

 

Отварянето на ценовите предложения на участниците в открита процедура „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС) НА ПЛАНА” ще се състои на 12.02.2014 г. (четвъртък) от 9:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Берковица.

Оценката на участниците по показател „Техническа оценка на Офертата“ е както следва:

1. „Груп Арнайз Консултинг” ООД – постъпила оферта на 12.01.2015г. в 13:37ч.

П1 – 10 т.

П2 – 20 т.

 

2. ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп”– постъпила оферта на 12.01.2015г. в 14:57ч.

П1 – 30 т.

П2 – 0 т.

3. „Мапекс“ АД  – постъпила оферта на 12.01.2015г. в 15:07ч.

П1 – 60 т.

П2 – 40 т.

 

4. Сдружение „ОУП – Берковица” – постъпила оферта на 12.01.2015г. в 15:21ч.

П1 – 30 т.

П2 – 20 т.