Актуални Новини

ПРЕДСТОИ КАРТИРАНЕ НА НАТУРА ЗОНИТЕ, ПОПАДАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

Във връзка с писмо на Министъра на околната среда и водите, по повод изпълнение на Дейност 4 по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 1”, се предвижда провеждането на теренни дейности по картиране разпространението и установяване на природозащитното състояние на природните местообитания и видове. Това ще се осъществи на територията на 228 защитени зони, включени в мрежата НАТУРА 2000, съгласно Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания на дивата фауна и флора. Изпълнител по посочения проект ще е Консорциум „НАТУРА България”, за чийто екипи вече стартира активния полеви сезон – 2012.

Справка по месеци за предвидените посещения на екипите на територията на Община Берковица до края на полеви сезон 2012:

Име на зона: Западна Стара планина и Предбалкан

Землища: Берковица, Бистрилица, Боровци, Бързия, Гаганица, Комарево, Костенци, Котеновци, Лесковец и Черешовица.

Обособени позиции:

–       Обособена позиция 1 „Картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни” – м. април, май, юни, юли, септември и октомври 2012 г.

–       Обособена позиция 2 ”Картиране и определяне природозащитното състояние на риби” – м. август 2012 г.

–       Обособена позиция 3 „Картиране и определяне природозащитното състояние на земноводни и влечуги” – м. май 2012 г.

–       Обособена позиция 4 „Картиране и определяне природозащитното състояние на бозайници, без прилепи” – м. март, юни, юли, август, септември, октомври и ноември 2012 г.

–       Обособена позиция 5 „Картиране и определяне природозащитното състояние на прилепи” – м. март, април, май и октомври 2012 г.

–       Обособена позиция 6 „Картиране и определяне природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни местообитания” – м. март, април, май, юли, септември и октомври 2012 г.

 

 

 

 

Вашият коментар