Актуални Новини, Новини

ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ НА СТОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ ROBG-375 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ 11-81 КОСТИНБРОД – БЕРКОВИЦА – МОНТАНА ОТ КМ 86+289 ДО КМ 94+000, ОБЛАСТ МОНТАНА“

Във връзка с проект ROBG-375 „Основен ремонт на път 11-81 Костинброд – Берковица – Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“, в края на месец юли 2020 г., стартира изпълнението на строително-монтажните работи, които следва да приключат за 12 месеца. Пътният участък е част от републиканската пътна мрежа и е с дължина 7.711 км. Намира се на територията на област Монтана, община Берковица и община Монтана. Началото на обекта е след пътното кръстовище с път III‑815 за с. Боровци и с. Бистрилица. Крайната точка е на разстояние 1.750 км след края на с. Благово. Обектът преминава през с. Благово.

Предвидено е да бъде извършен основен ремонт на пътния участък. Предвиден е ремонт на отводнителната система на пътя; монтиране на нови ограничителни системи за пътища; полагане на нова маркировка; поставяне на нови пътни знаци, както и на соларни знаци за измерване на скоростта на движение на автомобилите.

Проектът обхваща и извършване на ремонтни работи на съществуващия мост при км 86+734 над р. Бързия. Мостът е с шест отвора и обща дължина 102 м.

Партньор по проект ROBG-375 „Основен ремонт на път 11-81 Костинброд – Берковица – Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014 – 2020, е Агенция “Пътна инфраструктура”.

След проведени процедури за възлагане на обществени поръчки са сключени договори с „ВДХ 2016 АД за изпълнение на строително-монтажни работи и договор за строителен надзор с изпълнител Обединение „Пътконсулт Инженерингс“ ДЗЗД, с партньори „Консулт Инженерингс“ ЕООД и „Пътконсулт 2000“ ЕООД. Стойността на договора за СМР е 5 310 000.00 лева с ДДС.