Актуални Новини

Предстояща сесия на Общински съвет – Берковица

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2 и чл.29, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 26 март  2014 /сряда/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при следния 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение. Докладва – Иван Тончев  – управител;

2. Докладни записки. Докладват – председатели на ПК;

3. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

 Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 20.03.2014 година в стаята на Общински съвет.