Актуални Новини, Новини

ПРЕДСТОЯЩА СЕСИЯ

11122

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 26 септември 2014 /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община Берковица, при следния

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩА СЕСИЯ:
1.  Информация за нанесените щети от бедствието, предприети действия от общинска администрация. Набелязване на мерки за подпомагане на засегнатите домакинства. Докладва: Представител на общинска администрация
2.Отчет за дейността и работата на Център за работа с деца – Берковица; Докладва: Валентин Васов – Директор ЦРД
3. Докладни записки. Докладват – председатели на ПК
4. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.
Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 19.09.2014 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.