Община Берковица

ПРЕДСТОЯЩА СЕСИЯ

 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 и 0953/88271

 Изх. № РД-92-00- 445 / 04 юли 2012  г.      

  ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

              На основание чл. 25,  т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2  от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на  19 юли 2012 година /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

             1. Отчет за дейносттана Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                             Докладва –     – Директор

            2. Отчет за дейността на Защитено жилище, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                                           Докладва –   – директор

            3. Информация за приключване на учебната 2011/2012 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане учебния процес през новата 2012/2013 година.

                                                           Докладва – Емилия Костадинова – гл.

                                                           експерт „Образование” при ОбА и

                                                           Директори на училища

       4. Докладни записки

                                                           Докладват – Председатели на ПК

       5. Питания, предложения и становище по обществено значими въпроси

 

 Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 13 юли 2012 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Петър Якимов/

   

Вашият коментар