Актуални Новини

ПРЕДСТОЯЩО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

СНЦ “МИГ-Берковица-Годеч“ уведомява местното население за провеждането на проучване  за нуждите на своята територия и във връзка с реализирането на Стратегия за местно развитие на следните теми:

1.„Разработване на секторен анализ „Развитие на неземеделски икономически дейности на територията на МИГ: възможности, насоки и добри европейски практики“.

2. Разработване на аналитично проучване на социално-икономическия потенциал на територията на МИГ“Берковица-Годеч“ за въвеждане на добавена стойност в реализацията на местни продукти с цел повишаване конкурентоспособността на територията и качеството на живот.

3. Разработване на секторен анализ“Развитие на биологичното земеделие и производството на биологични храни на територията на МИГ: възможности и добри европейски практики с цел подобряване качеството на живот“.

Проучванията са приоритетни за местното развитие и за бъдещата дейност на МИГ“Берковица-Годеч“, затова молим всички граждани, заинтересовани страни и представители по сектори на територията на МИГ за съдействие, обществена активност и съпричастност към провеждането на анкетиране, интервюта и събиране на информация.

 В периода 1-10 ноември 2013г. на територията на МИГ ще бъде сондирано общественото мнение чрез допитване, телефонни интервюта, анкетиране на място.