Актуални Новини

ПРЕДСТОЯЩО

 

Проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”

 

        

  На 4 юли 2012 г. в 10:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Берковица ще се проведе начална конференция по проект Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност” съгласно договор № BG161PO001/4.1-03/2010/069, сключен с МРРБ и финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер BG161PO001/4.1-03/2010  „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Берковица.

Стойността на целият проект е 870 188.90 лева, от които 739 660.56 лева е съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие ,а 130 528.34 лева е собствен принос на бенефициента. Проектът е с продължителност 18 месеца. Ръководителят на проекта Гергана Антонова ще представи проектните цели и дейности. Общата цел е свързана с прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура. Проектните дейности ще обхванат Трето основно училище „Иван Вазов”, ЦДГ „Малина” и ЦДГ „Пролетна дъга”.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

Вашият коментар