Актуални Новини

ПРЕДСТОЯЩО

На 12 април /четвъртък/ от 11.00 часа в Община Берковица ще се проведе информационна среща за популяризиране на политиката на сближаване на ЕС в България.

На срещата ще бъдат представени:

  • ролята и значението на ОИЦ-Монтана при предоставяне на информация за Структурните инструменти на ЕС;
  • обобщени данни за степента на усвоените средства на областно ниво;
  • отворените процедури към настоящия момент, по които могат да се подават проектни предложения.

 

Областен информационен център – Монтана се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 372 350 лв., а изпълнението му ще продължи до средата на 2014 година.

Центърът има за цел да подобри информираността и осведомеността на обществото за ефективното и ефикасното използване на Структурните и Кохезионния фондове, популяризирането на европейската кохезионна политика и нейните цели в България, осигуряването на обща и статистическа информация и събирането и споделянето на добри практики.

В периода на изпълнение на проекта ще се организират информационни срещи във всички общини от областта. На тях всеки заинтересован гражданин, както и представители на държавните и частните организации, ще получават информация за финансовите възможности, които предоставят Структурните и Кохезионния фондове у нас. На място, по електронната поща или по телефона ще се предоставя информация за актуалните процедури, обявени от оперативните програми, по които могат да се подават проектни предложения.

Мрежата от подобни центрове включва всички 27 областни града. Те ще разполагат с вътрешен канал за комуникация, по които повече от 80 експерти ще обменят опит при предоставяне на информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги.

 

 

 

Вашият коментар