Актуални Новини

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСУШАВАНЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

 Необичайно високите дневни температури и продължителното засушаване, в съчетание с небрежното човешко поведение, рязко повишават вероятността от възникване на запалвания и последващи пожари в тревните и горски площи около градовете, съобщиха от РСПБЗН. За да се предотвратят пагубните за природата и хората последици от такива пожари, е необходимо да се знае следното:
– Забранено е паленето на стърнища и суха растителност в поземления и горски фонд. Деянието е инкриминирано – чл.331, ал.2 от НК: „Който запали стърнище, вследствие на което предизвика пожар в горския фонд, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 до 5000 лв.”.
– Небрежното боравене с огън е най-честата причина за възникване на пожари от такова естество. Затова трябва да се спазват правилата за палене на огън в гората. Мястото се определя след преценка на пожарния риск за околните насаждения, по възможност трябва да е в близост до вода (язовир, река, ручей, извор, чешма). Огнището се подготвя кръгло, с диаметър до 1 м и се огражда с венец от камъни с височина около 20 см. или се вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията. Огнището се огражда с минерализована ивица – това е ивица, почистена от цялата тревна маса до почвения слой. В никакъв случай огънят не се оставя без наблюдение. Мястото не се напуска от хората, преди да е напълно изгасен. При ветровито време не се пали огън-летящите искри и въглени разпространяват огъня в неочаквани посоки, той се разраства и обхваща огромни площи за кратко време. Така „безобидните” горящи треви могат да причинят мащабен горски пожар.
– При разходка в околностите на града или при движение с автомобил е абсолютно недопустимо да бъде изхвърлена незагасена угарка от цигара. Макар и малка по размери, тя притежава достатъчна „огнева мощ” да запали сухата тревна растителност при попадането си върху нея.
– Изхвърлянето на стъклен амбалаж или стъклени парчета сред сухата растителност има ефект на лупа вследствие продължителното слънчево нагряване и също се превръща във фатален огнеизточник.
Препоръки в случай на пожар в природата :
Не губете време. Незабавно се обадете на телефон 112 .
Дежурните диспечери ще приемат сигнала. Специализираните пожарни автомобили ще пристигнат възможно най-бързо, в зависимост от отдалечеността на мястото и проходимостта на пътя.
До пристигане на пожарните екипи започнете гасителни действия – разбира се, след разумна преценка на риска и опасността за Вашия живот и здраве.
Използвайте наличните в природата гасителни средства – ръчно приготвени метли (тупалки), които се приготвят от сноп начупени клони. Работа вършат също лопати и други предмети, чрез които огънят може да бъде „задушен”При пожари във високи гористи местности, отдалечени от естествени водоеми, е необходимо подвозване на вода до мястото на пожара – изключителна важна е бързата координация с местните власти за изпращане на водоноски.
За да не попаднете в капана на огнената стихия, е важно да познавате „логиката” на горския пожар – той се разпространява по посока на вятъра и „пълзи” по склона нагоре – от ниските към високите планински части. Следователно Вашият маршрут за излизане е в точно обратната посока – надолу по склона и срещу вятъра. Движете се обратно на пожара, перпендикулярно на фронта му.
Потърсете безопасно място – излаз на река, широка поляна или широк път!
През летния пожароопасен сезон е изключително важно да бъдем разумни, предвидливи и внимателни, за да съхраним себе си и природата около нас!
Правилата, които трябва да се знаят и спазват, са детайлно разписани в Наредба № 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари на МВР и МЗГ.                                          

 

От ръководството на РСПБЗН

Вашият коментар