Актуални Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

ЛогаМаяГНа 23 март 2017 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица се
IMG_6831проведе пресконференция за стартиране изпълнението на № BG16RFOP001-2.001-0061 „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче, град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0061-С01 и № РД-02-37-43/01.09.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG 16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица.

На пресконференцията присъстваха Ася Велиславова – Зам.-кмет на Община Берковица, Радослав Найденов – Зам.-кмет на Община Берковица, Биляна Тодорова – Зам.кмет на Община Берковица, Велка Живкова – Секретар на Община Берковица, Евгени Иванов – Зам.-председател на Общински съвет – Берковица, Павлина Николова – Директор на ДГ „Звънче“, Горан Беремлийски и Румен Цветков от Областен информационен център – Монтана, Иван Димитров – Член на УС на МИГ – Берковица и Годеч, Петя Димитрова – Експерт на МИГ – Берковица и Годеч, Диляна Иванова – технически асистент на МИГ – Берковица и Годеч, служители на Общинска администрация Берковица и представители на медиите.

Ръководителят на проекта представи екипа за управление. Презентирани бяха целите, дейностите и
очакваните резултати от изпълнението му.

IMG_6832Главната цел на проекта е внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в обществената детска градина за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите. Проектът включва изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“; внедряване на мярка за инсталиране на ВЕИ – слънчева система за битова гореща вода изпълнение на мерки по конструктивното възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата и изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата.

Общата стойност на проекта е 453 086.30 лева, финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на   385 123.36 лева, а национално съфинансиране възлиза на 67 962.94 лв. Продължителността на проекта е 18 месеца.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче, град Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО на ОПРР 2014-2020 г..