АКТУАЛНО

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

ЛогаМаяГIMG_6835На 24.03.2017г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация – Берковица се проведе пресконференция за стартиране на дейностите по проект BG16RFOP001-2.001-0087 „Повишаване
енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН  BG16RFOP001-2.001-0087-С01 и № РД-02-37-76/14.09.2016 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”,  съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На пресконференцията присъстваха г-жа Ася Велиславова – зам.-кмет на Община Берковица, г-жа Биляна Тодорова – зам.-кмет на Община Берковица, г-жа Велка Живкова – секретар на Община Берковица, арх. Анита Теодосиева – гл. архитект на Община Берковица, служители на Общинска администрация – Берковица, представители на медиите и жители на общината. Почетен гост на събитието бе г-жа Надя Тимчева – Председател на Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица.

На информационното събитие бе представен екипът за управление на проекта, а Ръководителят запозна присъстващите с целите, предвидените дейности и процедури по проекта, както и очакваните резултати от изпълнението му.

Главната цел на проекта е допринасяне за осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на Община Берковица и да се повиши енергийната ефективност на публичната културна инфраструктура в град Берковица.

Предвидените дейности включват внедряване на енергоспестяващи мерки, които ще спомогнат за успешно реализиране на целите на проекта, а именно:

– Достигане на енергопотребление клас „В“ в сграда от културната инфраструктура;

– Намаляване на разходите за енергия на обществена сграда с културно предназначение, собственост на Община Берковица;

– Постигане на по-високо ниво на енергийната ефективност на сградата читалището, което пряко ще допринесе за намаляване на емисиите парникови газове в град Берковица;

– Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;

–  Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условията за живот и работна среда в град Берковица, в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

– Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата на Народно Читалище „Иван Вазов 1872, гр. Берковица“;

– Запазване на традиционните функции на град Берковица, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони;

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради с над 572 920 kWh/годишно;
  • Достигане по-високо ниво на енергийна ефективност на сградата на читалището, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите парникови газове в град Берковица с близо 158,51 тона CO2 годишно;
  • Брой обновени сгради – 1 брой;

Общата стойност на проекта е 1 468 065,26 лв., като европейското финансиране е в размер на 1 247 855,47 лв., а национално съфинансиране е 220 209,79 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

 

––––-–-eufunds.bg––––––

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛEНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-544 (1) от 02.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-60 (16) от 02.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-166 (4) от 05.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ЛИЧНО ПОЗДРАВИ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕХНИЯ ПРАЗНИК

Клуб на хората с увреждания – Берковица отбеляза подобаващо 3 декември – Международния ден на хората с увреждания „Добре дошли

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.