Актуални Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

ЛогаIMG_6827На 23 март 2017 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица се
проведе пресконференция за стартиране изпълнението на проект № BG16RFOP001-2.001-0073 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в  гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0073-C01 и № РД-02-37-75/14.09.2016 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG 16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Бенефициент на проекта е Община Берковица с партньор по проекта Висш съдебен съвет.

IMG_6829На пресконференцията присъстваха Ася Велиславова – Зам. кмет на Община Берковица и ръководител на проекта, Биляна Тодорова – Зам. кмет на Община Берковица, Велка Живкова – Секретар на Община Берковица, Евгени Иванов – Зам. председател на Общински съвет – Берковица, Горан Беремлийски и Румен Цветков от Областен информационен център – Монтана, Иван Димитров – Член на УС на МИГ – Берковица и Годеч, Петя Димитрова – Експерт на МИГ – Берковица и Годеч, Диляна Иванова – технически асистент на МИГ – Берковица и Годеч, служители на Общинска администрация Берковица, представители на медиите и граждани.

Ръководителят на проекта представи екипа за управление. Презентирани бяха целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението му.

След подробната презентация беше дадена възможност на присъстващите да зададат въпроси и да изкажат своите мнения и становища. Екипа за управление на проекта даде отговор на поставените въпроси относно изпълнението на дейностите, след което пресконференцията беше закрита.

Главната цел на проекта е внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в сграда на общинската и държавна администрация за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители и гражданите на Община Берковица.

Общата стойност на проекта е 1 001 165.36 лева, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 850 990.56 лева и Национално съфинансиране в размер: 150 174.80 лева. Продължителността на проекта е 18 месеца.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО на ОПРР 2014-2020 г.