Актуални Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

ЛогаНа 24 март 2017 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица се IMG_6838проведе пресконференция за стартиране изпълнението на проект № BG16RFOP001-8.003-0008 „Подобряване на административния капацитет в Община Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-8.003-0008-C01 и №РД-02-37-162/30.09.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28-общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР”  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент на проекта е Община Берковица.

На пресконференцията присъстваха Ася Велиславова – Зам. кмет на Община Берковица и ръководител на проекта, Биляна Тодорова – Зам. кмет на Община Берковица, Велка Живкова – Секретар на Община Берковица, Евгени Иванов – Зам. председател на Общински съвет – Берковица, служители на Общинска администрация Берковица, представители на медиите и граждани.

Ръководителят на проекта представи екипа за управление. Презентирани бяха целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението му.

След подробната презентация беше дадена възможност на присъстващите да зададат въпроси и да изкажат своите мнения и становища. Екипа за управление на проекта даде отговор на поставените въпроси относно изпълнението на дейностите, след което пресконференцията беше закрита.

Главната цел на проекта е да се повиши административния капацитет на служители на Община Берковица и да се подобри качеството в процеса на оценка, документиране, управление на проекти по процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Общата стойност на проекта е 33 995.07 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 28 895.82 лева и Национално финансиране сума в размер: 5 099.25 лева. Продължителността на проекта е 30 месеца.

 

                Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на административния капацитет в Община Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.