Актуални Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

IMG_7079На 13 април 2017 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на Община Берковица се състоя пресконференция за стартиране изпълнението на проект          № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ и се финансира със средства от IMG_7080Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Бенефициент на проекта е Община Берковица.

На пресконференцията присъстваха Ася Велиславова – Зам. кмет на Община Берковица, Радослав Найденов – Зам. Кмет на Община Берковица, Биляна Тодорова – Зам. кмет на Община Берковица, Велка Живкова – Секретар на Община Берковица, Мая Димитрова и Румен Цветков от Областен информационен център – Монтана, Председателите на десетте Сдружения на собствениците за сградите, предмет на обновяване по проекта, служители на Общинска администрация Берковица, представители на медиите и граждани.

Ръководителят на проекта представи екипа за управление. Презентирани бяха целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението му.

IMG_7081След подробната презентация беше дадена възможност на присъстващите да зададат въпроси и да изкажат своите мнения и становища. Екипа за управление на проекта даде отговор на поставените въпроси относно изпълнението на дейностите, след което пресконференцията беше закрита.

Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Общата стойност на проекта е 3 161 962.98 лева, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 2 687 668.55 лева и Национално съфинансиране – 474 294.43 лева.

Продължителността на проекта е 30 месеца.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО на ОПРР 2014-2020 г..