Актуални Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

ЛогаМаяГ

20170322_110550На 22 март 2017 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица се проведе пресконференция за стартиране изпълнението на проект № BG16RFOP001-2.001-0040 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица,  пл. „Йордан Радичков“ № 13” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0040-C01 и № РД-02-37-74/14.09.2016 г., сключен между Община Берковица и МРВБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица, а Партньор е Областна дирекция на МВР – Монтана.

На пресконференцията присъстваха Ася Велиславова – Зам.-кмет на Община Берковица, комисар Цветомил Христов Зам.-директор, началник отдел „Криминална полиция“ към ОД на МВР Монтана, Лилия Младенова – Началник сектор „ФОУССД“ към ОД на МВР Монтана, Мая Димитрова – Управител на Областен информационен център – Монтана, Румен Цветков от Областен информационен център – Монтана, служители на Общинска администрация Берковица и представители на медиите.

Ръководителят на проекта инж. Мая Горанова представи и останалите членове от екипа за управление на проекта: Паулина Харалампиева – Координатор и Анита Василева – Технически сътрудник и счетоводител по проекта. С помощта на мултимедийна презентация г-жа Горанова представи целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Главната цел на проекта е осигуряване на модерна и ефективна публична инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и повишаване енергийната ефективност на обществените сгради на държавната администрация в град Берковица. Проектът включва изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“; изпълнение на мерки по конструктивното възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т. 2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“) и изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Като основни дейности са предвидените енергоспестяващи мерки по проекта, както и съпътстващите строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките, задължително предписани в енергийното и задължителни в техническото обследване за ремонт на покривната конструкция, въвеждане на обекта в експлоатация и подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградата.

Общата стойност на проекта е 239 646.06 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 203 699.15 лева, а национално съфинансиране възлиза на 35 946.91 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.

 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО на ОПРР 2014-2020 г..