Актуални Новини

Пресконференция

Проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”

На 9 юни 2014 г. от 09:0 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Берковица ще се проведе заключителна конференция по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност” съгласно договор № BG161PO001/4.1-03/2010/069, сключен с МРР и финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер BG161PO001/4.1-03/2010  „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Берковица.

Стойността на целият проект е 870 188.90 лева, от които 739 660.56 лева е съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 130 528.34 лева е собствен принос на бенефициента. Проектът е с продължителност 24 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.