Актуални Новини

„ПРИЕМИ МЕ 2015 „

Logo OPR4RНа 01.12.2015 г. между Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане /АСП/ е сключен договор „Приеми ме 2015“ № BG05M9OP001-2.002-0132-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Берковица е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенция за социално подпомагане и сключи партньорско споразумение с АСП на 11.12.2015 г.

Проект „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда проект „И аз имам семейство“, операция BG051РО001-5.2.11 – „Приеми ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., чиито срок на изпълнение е до 31.12.2015 г.

Община Берковица, в качеството си на партньор, има отговорността да реализира проекта на общинско ниво чрез планиране, организиране, координиране и отчитане пред АСП.

Обща цел на проекта: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи.

Специфични цели:

  • Да продължи и да се надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца.
  • Да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга.
  • Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3­ годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци;
  • Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство; по­голяма сигурност и ефективност на работещите.

Изпълнението на мерките ще допринесе за постигане на основната цел на Националната стратегия за детето 2008-­2018 г. ­ осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. Развитието на услугата „приемна грижа“ и постигнатите до момента проектни резултати идентифицират необходимостта от надграждане, като при проект „Приеми ме 2015“ ще бъде използван опита и добрите практики с цел осигуряване на приемственост и плавен преход на дейностите, свързани с предоставяне на социалната услуга от единия програмен период в другия.