Актуални Новини, Новини

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ПО ПРОЕКТ „ЗАПАЗИ МЕ”

Във връзка със заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г., Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме” по реда на ПМС 325/2020, изм. и доп. с ПМС 418/2020, следното:

 1. Работодатели, които вече са подали заявление за изплащане на компенсации, одобрени са, и желаят работниците и служителите им да продължат да получават компенсации, не подават ново Заявление. Работодателите депозират към съответната дирекция „Бюро по труда” следния пакет документи:
  • Ø Приложение 8 „Декларация за липса или наличие на промени” (образец прием след 01.01.2021 г.) за отчитане на съответния месец;
  • Ø Приложение 3 „Списък” (образец прием след 01.01.2021 г.) – за съответния месец. Списъкът следва да е подписан с КЕП или на хартиен носител от работодателя или упълномощен представител на работодателя (с приложено пълномощно), и задължително представен и в електронен формат (формат excel);
  • Ø Приложение 9 „Карти за участие” за новия период за всички, посочени в Приложение 3 „Списък”, лица;
  • Ø Приложение 10 „Таблица за агрегиране на информация за участници”.
 1.   Работодатели, които подават за първи път Заявление за изплащане на компенсации за настоящия период или за предходен период, подават в съответната дирекция „Бюро по труда” следния пакет документи:
  •  Приложение 1 – Заявление – декларация (образец прием след 01.01.2021 г.);
   • Приложение 2 – Декларация от служител (образец прием след 01.01.2021 г.);
   • Приложение 3 – Списък (образец прием след 01.01.2021 г.) – списъкът следва да е подписан с КЕП или на хартиен носител от работодателя или упълномощен представител на работодателя (с приложено пълномощно), и задължително представен и в електронен формат (формат excel);
   • Приложение 9 – Карта за участие, попълнена съгласно Указания за обобщаване на информация от карти за участие (Приложение 9А) и таблица за агрегиране на информация за участници (Приложение 10) – при първо и последно отчитане и при промяна;
   • Приложение І – Декларация за минимални и държавни помощи, попълнена съгласно Методика за получени минимални помощи.

Компенсации по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г., изм. и доп. с ПМС № 418 от 30.12.2020 г. се изплащат за изтекъл месец.

Допустима целева група са:

  • Ø Лица, наети на основен трудов договор;
  • Ø лица, осигурени в сектори на икономически дейности, които попадат в обхвата на утвърдения със Заповед на министъра на труда и социалната политика, Списък на икономическите дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяване на дейност;
  • Ø лица, ползващи неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 или чл. 173а,
   ал. 2 от Кодекса на труда.

В тази връзка на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта, раздел „Финансови стимули за запазване на заетостта, е публикувана актуализирана Заповед № РД-06-8/22.03.2021 г. на министъра на труда и социалната политика, с която се утвърждава Списък с кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Всички актуални образци на документи, както и Указания за работодатели за подаване на заявления и отчитане, са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/.