Актуални Новини

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

11122Агенцията за социално подпомагане (АСП) e конкретен бенефициент по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.
Общинска администрация Берковица започна приемането на документи по проект „Нови възможности за грижа”. Документи  за лични асистенти и потребители на социалната услуга се получават и предават в стая 210  ет 2. Документите ще се приемат за първи етап от 27.03.2015г. до 09. 04. 2015 г.  и за втори етап от 22.06.2015 г. до 10.07.2015 г.

Служители на Дирекция Социално подпомагане ще извършват оценката на кандидат потребителите на социалната услуга
Комисия от общината ще проведе интервю с кандидатите за лични асистенти и ще извърши класиране на същите.
Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Целевите групи са:
Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Семейства на деца с увреждания;
Самотно живеещи тежко болни лица.
Чрез дейностите по проекта „Нови възможности за грижа” ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигане независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите.