Актуални Новини, Новини

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА В БЕРКОВИЦА

Лого Община Берковица

Право на възстановителна помощ за обекти, засегнати от бедствие, имат собствениците на законно построени и единствени жилища или лицата, които имат учредено вещно право на ползване на тези жилища.

Към искането за възстановителна помощ за всеки отделен имот се прилагат:

1. Копие от акт за собственост или за учредено вещно право на ползване на имота;

2. Документи за законност на сградата /разрешение за строеж, одобрени проекти или др./;

3. Удостоверение за данъчната оценка на имота /издава се по служебен път/;

4.Декларация от лицето, че засегнатото жилище е единствено и законно построено. В случай на щети на общите части на етажна собственост (покрив, стълбища, общи покривни площи и др.), посочената декларация не се подава.

Приложения към декларацията: Актуална извадка от кадастралната карта на населеното място (може да се изиска в 112 стая в сградата на Общинска администрация, ет. 1 , снимки – 5 броя.

Документите се подават в ЦАО (Център за административно обслужване), сградата на Общинска администрация – Берковица, партер. Работно време: 8:30 часа – 17:00 часа.

При попълване на невярна информация, лицето носи наказателна отговорност.