Актуални Новини, Новини

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ПО УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

1.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ:

∙ УСПЕШНО ДА СА ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕТО
∙ НЕ СА ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 17 ГОДИНИ, НАВЪРШВАНИ В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ
2.УЧЕНИЦИТЕ ПОДАВАТ В РУО – МОНТАНА, СТАЯ 702 ОТ 03.05.2024 Г. ДО 21.05.2024 Г., СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
ЗАЯВЛЕНИЕ С ПОДРЕДЕНИ ЖЕЛАНИЯ
ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

ЗА УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОТОКОЛ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ С ПРИЛОЖЕНИ ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА, МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЕПИКРИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ, ДОКУМЕНТИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНЕТО ИЛИ РЕШЕНИЕ НА РАЙОННА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ

ПРОФИЛИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИИ, ДА НЕ СА ПРОТИВОПОКАЗНИ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ!
ЗА УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 2 НА НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, УДОСТОВЕРЯВАЩА НАСТАНЯВАНЕТО В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ИЛИ
НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ОТ ДОГОВОР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА УЧЕНИКА В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО СЪГЛАСНО ЧЛ. 27, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО