Актуални Новини

ПРИЗИВ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Берковица полага непрекъснати усилия за осигуряване  и поддържане на чистотата. Служителите от ОбМ „Комунални дейности“ са ангажирани с поддържане хигиената в населените места, изчистване на нерегламентирани сметища и редовното извозване на отпадъците до Депо за ТБО в гр. Монтана. Всичко това е свързано с разходването на постоянен финансов ресурс, който се осигурява от местните данъци и Такса „Битови отпадъци“ на всеки един от нас. Разходите за обезпечаване на тези дейности непрекъснато нарастват и поради това община Берковица предприе действия по организиране на разделно събиране на отпадъци.

В тази връзка, в града на четиридесет и четири места са поставени комплекти трицветни контейнери, в които се събират определен вид отпадъчни материали като хартия, пластмаса и стъкло.

Също така на четиринадесет места ще се поставят контейнери за биоразградими отпадъци. Върху всеки от тях е поставена обяснителна маркировка с информация за това какви отпадъци могат да се изхвърлят – обелки от плодове и зеленчуци, градински отпадъци, окосена трева или листа и други отпадъци от биологичен произход.

Целта на разделното събиране не е само да се намали общият обем битови отпадъци от всяко домакинство и обществен обект, но и да се осигури суровина за производство на нови продукти, за които се използват допълнителни природни ресурси.

Основният участник в процеса на разделно събиране сме ние хората, масовите потребители на опаковани стоки. Без участието на хората е невъзможно системите за разделно събиране да работят успешно. Ето защо, трябва да променим начина, по който сме изхвърляли боклука години наред. Когато убедим всички да участват и действаме заедно, разделното събиране ще бъде по-ефективно. От нас зависи да положим известно усилие.

Така че, ако досега не сте изхвърляли разделно отпадъците си, започнете да го правите. Правете всичко, което допринася за опазването на околната среда и намалява количеството на боклуците. Така малките ежедневни усилия, които полагаме ще имат пряк и незабавен ефект върху заобикалящия ни свят.

Убедени сме, че обединяването на усилията на Общинска администрация, бизнес и общественост ще допринесат за екологосъобразно и добро управление на разделно събраните отпадъци от опаковки.

Наша обща отговорност и задължение е да събираме отпадъци разделно, по вид и естество! Така ще спомогнем за специфичното им третиране и дейностите по оползотворяването им, както и за намаляване разходите на Община Берковица за извозване, сепариране и депониране на отпадъците.