Актуални Новини, Новини

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

001Приключиха дейностите по проект „Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход“, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Договор № БС 33.19-5-003/30.09.2020 година, по Конкурсна процедура 33.19-2020.

Проектът беше на стойност 14605,04 лева, стартира на 1 октомври 2020 година със срок на изпълнение от 9 месеца, а основната му цел бе създаване на подходящи условия за обхващане и задържане в образователната система на деца от етническите малцинства чрез осигуряване на равен достъп до качествено обучение, утвърждаване на интеркултурно образование и пълноценна социализация, запазване на културната идентичност, възпитаване на поведение за взаимен хуманизъм и толерантност. Проектното предложение включваше дейности, свързани с образователния процес в детските градини, съхраняване на традиции и обичаи, утвърждаване на общочовешки ценности и добродетели – „Традиции и толерантност“, „Играй и учи“, „Използване на съвременните технологии в ранното детско образование“, „Равен достъп до качествено образование от ранна детска възраст“, „Социокултурни компетентности за недопускане на дискриминация“. За изпълнението на дейностите бяха предоставени образователни игри, таблети, преносим компютър, материали за арт ателиета, национални костюми, театрални артикули, бе осигурен транспорт за децата от детските градини и бе проведен семинар в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Замфирово с лектор  Елка Божова – Директор дирекция „Специализирано производство, анализ и превенция“ при КЗД. Основните дейности по проекта акцентираха върху психосоциалното развитие на децата като насочват към изграждане на положителни междуличностни контакти, развиване на дарбите у подрастващите, създаване на толерантни и съпричастни отношения, изграждане на позитивни навици чрез игра, зачитане на личността, на традициите и обичаите на всички етнически общности.       Насочването на енергията на подрастващите в положителна посока,  създаване на креативно мислене, мотивация за учене и желание за постоянно усъвършенстване, засилване на предпочитанията за използване на интернет не само за прекарване на свободното време, а за обучение, работа, придобиване на умения е инвестиция в бъдещето на поколенията. Възпитание в толерантност, съпричастност и грижа, към приемане на различните и зачитане традициите и обичаите на всички етнически общности бе основно преимущество. Благодарение на проекта се предостави възможност младите хора още от ранна възраст да бъдат активни граждани, носители на солидарност и положителна промяна, вдъхновявани от ценностите на ЕС и европейската идентичност.

watermarked-2watermarked-3

 

 

 

watermarked-DSC07520

 

 

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.