Актуални Новини, Новини

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“

Община Берковица няколко поредни години печели проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ, както в конкурсните процедури, така и по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“.
Предходната година беше разработен и одобрен проект чрез който бяха финансирани дейности за развитие на традициите и обичаите, внедряването на различни образователни методи чрез игра, равния достъп на децата от малцинствени групи до качествено образование.
През учебната 2021/2022 година Община Берковица кандидатства с проект „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете“ по НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ 2021-2022 година, който приключи на 30 юни 2022 година. Чрез него беше осигурен транспорт на децата и учениците до приемното 3. ОУ „Иван Вазов“ – Берковица и до детските градини в града. За по-добрата адаптация на децата, безопасността им по време на транспорта до приемните образователни институции, както и за поддържане на добра комуникация между родители и учители бяха привлечени 4 медиатори, чиято основна задача бе подпомагане на децата за пълноценна интеграция и социализация, както и мотивиране на родителите чрез беседи да желаят децата им да се образоват. Проектът осигури образователни материали за подрастващите от детските градини и технически устройства за обучение в електронна среда за учениците. Изработени бяха множество информационни материали – флаери, брошури, плакати. Активна бе работата за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на всички родители.
Благодарение на реализираните дейности, целите на проекта – осигуряване на възможности за качествено образование на всяко дете, ангажиране на вниманието на родителите към образованието като ценност и мотивиране на децата за учене, се осъществиха.
В началото на юли тази година Община Берковица се включи с ново проектно предложение към ЦОИДУЕМ, с което да допринесе за равния достъп до качествено образование на всички деца, обучаващи се на територията на общината.