Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕТО В ПОДКРЕПА НА ПРИОБЩАВАНЕТО, МНОГООБРАЗИЕТО И АКТИВНОТО ГРАЖДАНСТВО“

Flag_2colors.epslogo2

 

 

 

 

10Приключиха дейностите по Проект „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.002-0340,  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.002  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. изпълняван от община Берковица в партньорство с със сдружение „Рома – Берк“ и училищата от общината.

21032511_1579764512044506_950616415194162506_nИзпълнени са основните дейности, насочени към: допълнително обучение по български език за ученици, за които не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход в училища извън ромския квартал, подобряване на образователната среда в приемащите училища, дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда, насърчаване участието на родителите в образователния процес, разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, работа с родители от ромски семейства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия и др.

Изпълнението на проекта  доведе до реални и трайни резултати в образователната интеграция на учениците от етническите малцинства в община Берковица до завършване на средно образование и изграждането им като пълноценни граждани.

 

Проект BG05М2ОР001-3.002-0340 „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.