Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЩЕ УСПЕЕМ ЗАЕДНО“

13220180404_100828Приключиха дейностите по Проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, изпълняван от община Берковица в партньорство с Детски градина „Звънче“, Детска градина „Малина“, Детски градина „Детелина‘ и Детски градина „Червената шапчица“ и сдружение „Младежка организация – Родолюбие. В резултат на изпълнението на проекта са  създадени условия за успешна социализация на децата от ромски произход чрез образователна интеграция и повишаване качеството на образование в детските градини в общината.

Този проект даде възможност за постигане на интеграционен ефект от изпълнението му с привличането на НПО, педагогическия и ръководния персонал на детските градини и родители. Изпълнени са основните дейности, насочени към: допълнително обучение по български език за деца, за които той не е майчин; осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход в детски градини извън ромския квартал; подобряване на образователната среда в детските градини извън ромския квартал в гр. Берковица, в които се обучават интегрирано деца от етнически групи; насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини; дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда.

Друга група дейности включи насърчаване участието на родителите във възпитателния процес, разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, работа с родителите от ромски семейства, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, от редовно посещаване на детска градина и др.

Изпълнението на проекта в рамките на 24 месеца  доведе до подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание на децата от детските градини в община Берковица.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG05M20P001-3.001-0087 Ще успеем заедно“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.