Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

70334213_387356555243853_3905855027192791040_n (1)ЛогаМаяГНа 22 май 2019 г. приключиха строителните дейности по изпълнение на обект „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕРКОВИЦА, ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ №4, УПИ IV, КВ.77 ПО ПЛАНА НА ГР. БЕРКОВИЦА /ПИ 03928.511.603 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. БЕРКОВИЦА/ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДБФП № ОТ ИСУН BG16RFOP001-2.001-OO73-C01 ПО ОПРР 2014-2020“. Санирането на сградата е на стойност  1 001 165,36 лв.  Изпълнител на инженеринга на обекта е фирма „Интерхолд“ ЕООД, гр. София, а строителният надзор ще се осъществява от ДЗЗД  „ЕкоЕфект 21“, гр. София.

70750836_386187502056392_145528537258917888_n (1)Основната цел на проекта е да се внедрят високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служителите на Общинска администрация, Районен съд, Районна прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане“, както и на гражданите на Община Берковица.

Изпълнени са мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.

– Подменена дограма.

– Топлинно изолирани  външните стени

– Топлинно изолиран под

– Топлинно изолиран покрив

– Енергоефективно осветление в сградата

– Подменени смесители за вода

– Подменена системата за отопление със съвременна система VRF.

 

Изпълнени СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата(покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, и др.) и подобряване достъпа за лица с увреждания, които са предписани като задължителни мерки, съгласно Доклад от проведено техническо обследване на сградата, както следва:

– В съществуващите санитарни помещения е изграден един санитарен възел пригоден за хора в неравностойно положение съгласно чл. 28, както и чл. 68 и 69 на Наредба № 6 от 2003 г.;

– изграден асансьор за привеждане на сградата към изискванита на Наредба № 4 / 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хора с увреждания.

– ремонтирани тротоарните настилки откъм задния двор с наклони за отвеждане на дъждовни води. Изграден висок борд на стената на английския двор, за да не навлизат повърхностни води в него.

– Подменена хидроизолацията на плоския покрив

– Изпълнени са предписаните задължителни мерки по отношение хидроизолация на покрив.

– Ремонти дейности по ВиК

– Подменени мълниезащитна инсталация и заземителната инсталации.

Дейностите са изпълнени в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0073„Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕРКОВИЦА, ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ №4“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.