Актуални Новини, Новини

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Приключиха строителните дейности по проект

444Приключиха строителните дейности по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица, ул. “Тузлата” от ОТ49 до ОТ52, ул. “Здравец” от ОТ41 до ОТ49, ул. “Райко Даскалов” от ОТ993 до ОТ382а, ул. “Кестенярска” от ОТ25 до ОТ886,  ул. “Даме Груев” от ОТ233а до ОТ605, ул. “Заряница” от ОТ40 до ОТ8, ул. “Тимок” от ОТ939 до ОТ313а, ул. “Мусала” от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица и на територията на с. Бързия, ул. “Артец” от ОТ109 до ОТ145, ул. “Ком” от ОТ43 до ОТ125, общ. Берковица” по договор за безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00508  от 14.06.2018 г. , сключен между Община Берковица и Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ”Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” поподмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“.

Главни цели на проект: „Рехабилитация и/или реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица“ са:

  1. Развитие на устойчива пътна инфраструктура;
  2. Интегриране на пътната инфраструктура в европейската транспортна система;
  3. Постигане на висока безопасност на пътната инфраструктура;
  4. Ефективно управление на пътния сектор;
  5. Бърз и лесен достъп до социални и образователни услуги;
  6. Увеличаване на инвестиционният интерес в селския район;
  7. Подобряване на транспортната комуникация на територията на общината;
  8. Намаляване на безработицата и бедността в района;
  9. Създаване на туристически интерес и желание за закупуване на имоти в района.
  10. Чрез реконструкцията на общинската пътна мрежа ще се  подобри качеството на живот на населението;

Реализирането на проекта постига следните резултати:

Подобряване на качеството на живот в Община Берковица и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпна на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена пътна инфраструктура.

Проектът включва възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на общинска улична мрежа в населените места на община Берковица.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 1 721 735,47 лева, от които европейското финансиране е в размер на 1 463 475,15 лева и 258 260,32 лева национално съфинансиране.

Продължителността на проекта:

Начало: 14.06.2018г.

Край: 14.06.2021г.

watermarked-DSC08314watermarked-DSC08321watermarked-DSC08327watermarked-DSC08329