Актуални Новини, Новини

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО В СЕЛО ЗАМФИРОВО

ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО В СЕЛО ЗАМФИРОВО

Приключиха строително-монтажните дейности по обновяване на площадно пространство в с. Замфирово в изпълнение на проект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“, изпълняван в рамките на проект „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0120-C01 от 16.05.2019 г., процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Бенефициент по проекта е Община Берковица. Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „ТИДЕКС“ ЕООД, а фирмата, упражняваща строителен надзор по време на строителството е „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Проектант на обекта е фирма „ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД. Стойността на изпълнените СМР на обекта е в размер на 163 939.16 лв. без ДДС.
Обектът е въведен в експлоатация на 18.03.2022 г. Площадното пространство се състои от две главни алеи. В рамките на проекта са изпълнени дейности по реконструкция на съществуващите плочници, подмяна на ограждащите пътни бордюри и изграждане на ново парково осветление с 6 броя LED осветителни тела. Площадното пространство е разположено в центъра на село Замфирово и представлява място за отдих, като са монтирани нови 5 броя перголи с пейки и 5 броя кашпи с пейки. Площада е ограничен за паркиране с бетонови паркинг ограничители – 115 броя и са поставени нови 5 броя кошчета за отпадъци. Новите кашпи са затревени и в тях са засадени дървета и многогодишни цъфтящи видове.
Основната цел на проект „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ е да се подобри жизнената среда, условията за живот и инфраструктурата за отдих и възстановяване в две населени места на територията на община Берковица – град Берковица и село Замфирово. Проектът е на обща стойност 358 495.37 лева, от които 304 721.07 лева от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР и 53 774.30 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.