Актуални Новини, Новини

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ВОДЕЩА КЪМ АТРАКЦИИ В ПАРК „ЗДРАВЕЦ“, ГРАД БЕРКОВИЦА, ЕТАП II“

Приключиха строително-монтажните работи по обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“, изпълнен в рамките на проект „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на Община Берковица“, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0120-C01 от 16.05.2019 г. по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „АВ БИЛД“ ЕООД, а фирмата, упражняваща строителен надзор по време на строителството е „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Проектант на обекта е фирма „ИСИ 09“ ООД. Стойността на изпълнените СМР на обекта е в размер на 172 164.92 лв. без ДДС. В парк „Здравец“ е изпълнено подмяна на съществуващата настилка, изграждане на осветление, както и изграждане на фитнес на открито. Площта на намеса в имота е около 1200 м2 и е идентифицирана като II-ри етап от ремонтните работи. По проекта са направени две свързващи алеи към улица „Опълченска“ с цел подобряване на достъпа до главната алея водеща към атракцията и рампи преодоляващи съществуващите стъпала. Също така е изграден водопровод за захранване с вода на питеен фонтан и захранване на градински вентили за поливане на зелените площи. Обособени са два нови цветарника, облицовани с плочи обрязан гнайс. Алеята е осветена с ЛЕД осветителни тела и са доставени и монтирани 37 броя пейки, обособени в кътове за отдих. За основна настилка по алеята са положени бетонови павета „Бехатон“. Обекта е въведен в експлоатация на 15.10.2021 г.
Бенефициент по проекта е Община Берковица. Проект „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на Община Берковица“ е на обща стойност 358 495.37 лева, от които 304 721.07 лева от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР и 53 774.30 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Основната цел на проекта е да се подобри жизнената среда, условията за живот и инфраструктурата за отдих и възстановяване в две населени места на територията на община Берковица – град Берковица и село Замфирово.