Актуални Новини, Новини

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОБНОВЯВАНЕ СГРАДАТА НА КМЕТСТВО СЕЛО ЗАМФИРОВО, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

logoПриключиха строителните дейности по обновяване на сградата на кметство с. Замфирово в изпълнение на проект “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица/, които предоставят обществени услуги с цел подобряване  на тяхната енергийна ефективност“, изпълняван в рамките на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019 г. по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Бенефициент по проекта е Община Берковица.

При обновяване на сградата на кметство с. Замфирово са изпълнени СМР за въвеждане на следните енергоспестяващи мерки:

ЕСМ 1: Топлинно изолиране на всички външни стени на сградата

ЕСМ 2: Топлинно изолиране на покрива чрез полагане на изолация от минерална вата.

Покривът е ремонтиран като са сменени всички керемиди, поставени са нови улуци и водосточни тръби.

 ЕСМ 3: Подмяна на дървената дограма с нова РVС дограма.

ЕСМ 4: Въвеждане на енергоспестяващо осветление – подменени са всички осветителни тела с нови – енергоспестяващи.

Обновени са мълниезащитната и заземителнана инсталация.

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019 г. предстои сключване на договор за СМР по обновяване сградата на кметство с. Гаганица за обект “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Гаганица, община Берковица/, които предоставят обществени услуги с цел подобряване  на тяхната енергийна ефективност“.

Основната цел на проект “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица/, които предоставят обществени услуги с цел подобряване  на тяхната енергийна ефективност“ е повишаване енергийната ефективност на публични сгради в с. Замфирово и с. Гаганица, община Берковица, които предоставят обществени услуги, която допринася за насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Реализирането на проекта постига следните резултати:

  • Подобряване и възстановяване инфраструктурата, социално икономическото развитие;
  • Създаване на благоприятна и приветлива среда за работа;
  • Оптимизиране на разходите за дейностите по отопление, поддръжка и охлаждане на сградите;
  • Осигуряване на достъп до ключови социални и административни сгради
  • Повишаване качеството на живот на населението.

Общата стойност на проекта е 219 391,31 лева, от които европейското финансиране е в размер на 186 482.62 лева от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР и 32 908.69 лева национално съфинансиране.

Продължителността на проекта е 36 месеца и приключва на 03.12.2022 г.