Актуални Новини, Новини

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ В ГР. БЕРКОВИЦА”

Приключиха строително-монтажните дейности в изпълнение на проект BG06RDNP001-7.007-0082 “Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, Община Берковица”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0082-C04 от 09.05.2019 г., по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт “Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бенефициент по проекта е Община Берковица. Изпълнители на строително-монтажните работи на обекта са „БИЛД-ТРАНС” ДЗЗД и „АВ БИЛД” ЕООД, а фирмата, упражняваща строителен надзор по време на строителството е „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Фирмите упражняващи авторски надзор на обекта са „ШЕФЛЕР ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ” ЕООД и „ДЕНЕФ“ ЕООД.
Главната цел на проекта е устойчиво подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на интелектуалното ниво и физическо възпитание на местното подрастващо население на територията на община Берковица.
Общата стойност на проекта е 95 465,24 лева, от които 81 145,45 лева от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР и 14 319,79 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.