Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИ ВТОРАТА МЕЖДУНАРОДНА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“ по Програма Еразъм +

1От 15 юни до 18 юни 2017 г. в град Елбльог, република Полша се 2проведе втората международна работна среща на екипите за управление на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Координатор по проекта е община Елбльог, Полша. От българска страна в екипа участват представители на  Общинска администрация Берковица, Първо 20170616_194841основно училище „Никола Й. Вапцаров“, Второ основно училище „Христо Смирненски“ и Районно управление „Полиция“ гр. Берковица. В седем членния екип от полска страна са включени полицаи, учители и представители на общинска администрация Елбльог, участващи като партньорски институции по проекта.

На работните срещи партньорите от двете страни обсъдиха постигнатите резултати по време на двегодишното партньорство и споделиха как ще се реализират и мултиплицират идеите в собствените им страни и училища. Беше изтъкната важността на заложените в проекта цели за обмяна на опит в областта на безопасността на движението и действия в извънредни кризисни ситуации. Обсъдиха се предприетите мерки и мониторинг на резултатите от проекта. Двата екипа подчертаха, че реализирането на поставените от проекта цели и задачи допринася за формиране на по-адекватно поведение на децата и учениците като участници в движението, на нов вид култура в управлението на БДП на общинско ниво, в училищата и в семейството, за общото намаляване броя на ПТП и последиците от тях.

Съществено внимание бе отделено и на разработването на процедури за безопасно поведение на учениците в извънредни ситуации и издаването им под формата на брошури.

По време на визитата Заместник началника на Полицейско управление Елбльог  тържествено връчи сертификатите на екипите за управление на проекта и благодари за ползотворното сътрудничество.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.