Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ОПАК „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА – СЪВРЕМЕННА И КОМПЕТЕНТНА“

opak2_logoНа 13 май 2013 г.  между Община Берковица и Управляващия орган на ОПАК бе сключен договор № А12-22-15/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Одобрената стойност на проекта бе 89 380,93 лв. със срок за изпълнение 12 месеца до 13май 2014 г. Общата цел на проекта бе подобряване на професионалната компетентност и капацитета на служителите от общинска администрация Берковица за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

Екипът изпълни заложените в проекта дейности, като проведе две пресконференции, изготви и разпространи информационни дипляни, създаде и поддържа подрубрика с информация за изпълнението в общинския сайт: www.berkovitsa.bg.

В резултат от изпълнението на всички проектни дейности броят на обучените служители е 144, а заложените индикатори са постигнати изцяло.

Постигането на заложените по проекта цели допринася за още по-ефективна, обърната „с лице към хората”, ориентирана към потребителите на административни услуги администрация.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.