Актуални Новини, Новини

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТА „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА – ЕФЕКТИВНА И ОТЗИВЧИВА“

11122opak2_logoПриключиха дейностите по проект „Общинска администрация Берковица – ефективна и отзивчива” по ОПАК, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. Проектът бе на стойност 89 902,32 лв. и с продължителност девет месеца. Целта на проекта бе да се повиши квалификацията на служителите в ОбА чрез обучения в различни направления – обучения в Институт по публична администрация, за усъвършенстване на ключови компетентности, обучения за компютърни умения и ефективност на административната дейност. По проекта бяха обучени общо 121 служители.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.