Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА МЕЖДУНАРОДНА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

2
„Безопасно училище – система за сътрудничество между
местната власт и полицията, насочено 1към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“ IMG_4874по Програма Еразъм +

От 29 май до 01 юни  Община Берковица беше домакин на първата международна работна среща на екипите за управление на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, IMG_4864насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Координатор по проекта е община Елбльог, Полша. В седем членния екип от полска страна са включени полицаи, учители и представители на общинска администрация Елбльог, участващи като партньорски институции по проекта. От българска страна в екипа участват представители на  Общинска администрация Берковица, Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“, Второ основно училище „Христо Смирненски“ и Районно управление „Полиция“ гр. Берковица,

На работните срещи партньорите успяха да проведат дискусии на различни теми в областта на безопасността на движението и действия в извънредни кризисни ситуации. Обсъдиха се предприетите мерки и мониторинг на резултатите от проекта за учебната 2015/2016 година и бяха разпределени задачите, които екипът по проекта ще трябва да реализира през следващата година. Изготвената от екипа на Община Берковица презентация запозна гостите с инициативите проведени в рамките на проекта и отчете, че реализирането на поставените от проекта цели и задачи допринася за формиране на по-адекватно поведение на децата и учениците като участници в движението, на нов вид култура в управлението на БДП на общинско ниво, в училищата и в семейството, за общото намаляване броя на ПТП и последиците от тях.

Подготвените от ръководителите на екипи анкети провериха знанията на всеки член на екипа, свързани с реализирането на дейностите, заложени по проекта. Направена беше и оценка на осъществените до момента дейности.

По време на визитата се състоя среща с Председателя на Общински съвет – Берковица д-р Илиян Тимчев, който поздрави гостите с „Добре дошли“ и г-жа Ася Велиславова зам.-кмет на Община Берковица, която благодари за ползотворното сътрудничество и тържествено връчи сертификатите на екипите за управление на проекта.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.