Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. БЕРКОВИЦА – ЕТАП 2“

Блок за саниране

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-2.003-0038-C02/02.09.2020 г.
ПРОЕКТ
„Повишаване енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 2“
Бенефициент – Община Берковица

На 7 юли 2022 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица се проведе стартираща пресконференция по проект BG16RFOP001-2.003-0038 „Повишаване енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 2“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0038-C02 и № РД-02-37-63/02.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица.
На пресконференцията присъстваха г-жа Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица, Атанас Георгиев – Зам.-кмет на Община Берковица, Деян Еленков – Председател на Общински съвет Берковица, Биляна Стаменова – секретар на Община Берковица, представители на сдруженията на собствениците на двете многофамилни жилищни сгради, обект на интервенция по проекта – СС „Заряница бл. 21 и бл. 22“, СС „Изгрев – Берковица 9, 10 и 11“, представители на фирмите изпълняващи строително – монтажните работи по проекта, служители на Общинска администрация Берковица и представители на медиите. С помощта на мултимедийна презентация инж. Мая Горанова – ръководител по проекта представи целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.
Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица, като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.
Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на две жилищни сгради на територията на град Берковица – общо 135 самостоятелни жилищни обекта, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки. Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за поддръжката на материалната база и разходи за енергопотребление и отопление, както и подобри комфорта и енергийните характеристики на сградите. Допълнителен ефект от мерките ще осигури рентабилната експлоатация,което ще позволи устойчивото й управление и поддръжка във времето.
Общата стойност на проекта е 1 499 408,70 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 274 497.39 лева и Национално финансиране сума в размер: 224 911.31 лева.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.003-0038 „Повишаване енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.